دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

 

 

 

 

  رشته های دکتری تخصصی ورودی سال 1394 
   بورسیه

 

نام رشته

شهریه ثابت

 علی الحساب
شهریه متغیر

خدمات
آموزشی

بیمه
حوادث

جمع کل  مبلغی
 که باید واریز شود

 
 

رشته های علوم انسانی :
آموزش زبا ن انگلیسی-حقوق خصوصی -اقتصاد و00000

41,493,623

15,000,000

1,150,000

20,000

57,663,623

 

رشته های غیرعلوم انسانی :

62,054,014

15,000,000

1,150,000

20,000

78,224,014

 

      غیر بورسیه

 

نام رشته

شهریه ثابت

 

خدمات
آموزشی

بیمه
حوادث

جمع کل  مبلغی که باید واریز شود

 

 

 

رشته های علوم انسانی :
آموزش زبا ن انگلیسی-حقوق خصوصی -اقتصاد و00000

35,059,383

15,000,000

1,150,000

20,000

51,229,383

 

رشته های غیرعلوم انسانی :

52,431,346

15,000,000

1,150,000

20,000

68,601,346

 

ضمنا"مابقی شهریه متغیر بایدحد اکثر تا  بعد ازانتخاب واحد به حساب دانشگاه واریزگردد0
در غیراینصورت با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویی می توانید از وام شهریه استفاده نمایید0

  اداره در آمد وشهریه   
 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

تذکر1: پذیرفته شدگان شاهد وجانباز (شامل فرزندان وخود جانباز) فقط  باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی (1170000ریال) واریز نمایند.

 

 

 

 

 

     رشته های کارشناسی ارشد نا پیوسته ورودی سال 1394

 

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب
شهریه متغیر

خدمات
آموزشی

بیمه
حوادث

جمع کل  مبلغی که باید واریز شود

 

رشته های علوم انسانی:
آموزش زبا ن انگلیسی-حقوق عمومی وخصوصی-مدیریت آموزشی-
مدیریت صنعتی-علوم سیاسی-علوم اقتصادی-علوم اقتصادی
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی وغیره0000000

13,363,480

4,500,000

1,000,000

20,000

18,883,480

 

رشته های غیر علوم انسانی:
ریاضی محض- زمین شناسی (چینه وفسیل-اقتصادی-تکتونیک) 
- مهندسی کشاورزی  کلیه کرایشها(آبیاری وزهکشی -حشره شناسی -فیزیولوزی واصلاح درختان-فیزیولوزی واصلاح سبزی ها-سازه های آبی -بیماری شناسی گیاهی -شناسائی ومبارزه باعلفهای هرز-مهندسی آب -گیاهان  دارویی -)
  پلیمر- مهندسی شیمی- مهندسی پلیمر- شیمی آلی- شیمی تجزیه - فیتو شیمی - مهندسی صنایع -مهندسی مکانیک ساخت وتولید وغیره000

14,616,006

4,500,000

1,000,000

20,000

20,136,006

 

ضمنا"مابقی شهریه متغیر بایدحد اکثر تا  بعد ازانتخاب واحد به حساب دانشگاه واریزگردد0
در غیراینصورت با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویی می توانید از وام شهریه استفاده نمایید0

 اداره در آمد وشهریه   
 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

 

تذکر 1: پذیرفته شدگان شاهد وجانباز (شامل فرزندان وخود جانباز) فقط  باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی (1020000ریال)واریز نمایند.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

شهریه ثابت رشته های کارشناسی نا پیوسته ورودی سال 1394

 

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب
شهریه متغیر

خدمات
آموزشی

بیمه
حوادث

جمع کل

 
 

آموزش ابتدایی (آموزش معلمان)

3,570,261

2,500,000

1,000,000

20,000

7,090,261

 

مدیریت بازرگانی - حسابداری

3,708,528

2,500,000

1,000,000

20,000

7,228,528

 

آموزش ریاضی (آموزش معلمان)- آمار

6,311,499

2,500,000

1,000,000

20,000

9,831,499

 

مهندسی مکانیک حرارت سیالات-

7,877,868

2,500,000

1,000,000

20,000

11,397,868

 

علمی کاربردی معماری- علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر-- مهندسی تکنولوزی ساخت تولید- مهندسی تکنولوزی  مکانیک خودرو

8,200,426

2,500,000

1,000,000

20,000

11,720,426

 

تربیت بدنی -علوم ورزشی

8,522,851

2,500,000

1,000,000

20,000

12,042,851

 

ضمنا"مابقی شهریه متغیر بایدحد اکثر تا  بعد ازانتخاب واحد به حساب دانشگاه واریزگردد0
در غیراینصورت با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویی می توانید از وام شهریه استفاده نمایید0

 اداره در آمد وشهریه   
 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 
             

 

تذکر1: پذیرفته شدگان شاهد وجانباز(شامل فرزندان وخود جانباز) فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی (1020000ریال)واریز نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 رشته های کارشناسی پیوسته ورودی سال 1394

 

نام رشته

شهریه ثابت

علی الحساب
شهریه متغیر

خدمات
آموزشی

بیمه
حوادث

جمع کل  مبلغی که
 باید واریز شود

 
 

رشته های هنر:
موسیقی کارشناسی

8,107,798

2,500,000

1,000,000

20,000

11,627,798

 

رشته های علوم انسانی:
حقوق قضایی-علوم سیاسی-مترجمی ودبیری زبان انگلیسی

3,201,931

2,500,000

1,000,000

20,000

6,721,931

 

اقتصاد بازرگانی-مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی -فقه وحقوق اسلامی

 

ادبیات عرب-جغرافیا--ژئومورفولوژی-حسابداری- فلسفه وحکمت اسلامی

 

اقتصاد صنعتی-الهیات ومعارف اسلامی-ادیان وعرفان

 

مدیریت بیمه-زبان و ادبیات فارسی -آب وهواشناسی وغیره0000000

 

 

 

رشته های فنی مهندسی:
 مهندسی کامپیوترنرم افزار-مکانیک -عمران

5,644,576

2,500,000

1,000,000

20,000

9,164,576

 

مهندسی صنایع - مهندسی بهره برداری راه آهن

 

مهندسی کشاورزی(گیاهپزشکی-باغبانی-خاکشناسی-آب - فضای سبز)

 

آ-مهندسی متالوژی وموادمتالورژی صنعتی و سرامیک
مهندسی برق مخابرات-  برق قدرت - مهندسی صنایع ایمنی صنعتی وغیره0000000

 

 

 

رشته های علوم پایه :
زمین شناسی (دبیری-محض)-اقتصاد نظری- فیزیک حالت جامد

4,745,950

2,500,000

1,000,000

20,000

8,265,950

 

فیزیک -ریاضیات وکاربردها - آمار وکاربردها - ریاضی مهندسی وغیره0000000

 

رشته های  مهندسی:
مهندسی ( نفت - صنایع پلیمر) شیمی کاربردی-

6,634,480

2,500,000

1,000,000

20,000

10,154,480

 

مهندسی شیمی -مهندسی پلیمر- تکنولوژی علوم رنگ -

 

زمین شناسی کاربردی , معماری وغیره0000000

 

 کلیه گرایشهای نمایش- کارگردانی نمایش ,نقاشی - ادبیات نمایش وغیره0000000

6,772,457

2,500,000

1,000,000

20,000

10,292,457

 

تربیت بدنی وعلوم ورزشی -( مدیریت ورزشی -فیزیولوژی ورزشی) وغیره0000000

6,841,927

2,500,000

1,000,000

20,000

10,361,927

 
 

دکتری حرفه ای: داندانپزشکی

 

 

 

 

0

 

ضمنا"مابقی شهریه متغیر بایدحد اکثر تا  بعد ازانتخاب واحد به حساب دانشگاه واریزگردد0
در غیراینصورت با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویی می توانید از وام شهریه استفاده نمایید0

 اداره در آمد وشهریه   
 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 
 
             

تذکر1: پذیرفته شدگان شاهد وجانباز(شامل فرزندان وخود جانباز) فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی (1020000ریال)واریز نمایند.