دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تمديد مهلت ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶
1396-7-4
مراحل ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶
1396-5-29
مراحل ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶
تاریخ مصاحبه عملی رشته های کارگردانی و موسیقی ورودی 95
1395-7-4
تاریخ مصاحبه عملی رشته های کارگردانی و موسیقی ورودی 95 اعلام گردید
راه اندازی سایت جدید
1393-3-14
راه اندازی سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی شیراز