دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید در سال 951395-7-6


پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی سال 95 حداکثر تا تاریخ 14 مهرماه 95 می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . قبل از حضور انجام پیش ثبت نام الزامی می باشد . 

 لینک آدرس جهت پیش ثبت نام   http://sida.iaushiraz.ac.ir/newstudent