دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تمديد زمان ثبت1395-11-13


تمديد زمان ثبت

قابل توجه ورودي هاي جديد نيمسال دوم 96-95

 

زمان ثبت نام بمدت يك هفته از تاريخ 95/11/16 لغايت 95/11/20 تمديد گرديد.