دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ثبت نام رشته موسيقي1395-11-13ثبت نام رشته موسيقي


قابل توجه پذيرقته شدگان رشته موسيقي كه در  نيمسال اول 95 آزمون عملي داده اند:

خواهشمند است جهت ثبت نام از تاريخ 95/11/13 لغايت 95/11/18 مراجعه نماييد . اين زمان آخرين زمان ثبت نام مي باشد و قابل تمديد نيست.